Dokumenty

S T A N O V Y

Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva

J E D Ľ O V É K O S T O Ľ A N Y

————————————————————————————————–
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA – PREAMBULA.

Vlastníci urbárskych nehnuteľností v katastri obce Jedľové Kostoľany sa podľa platnej právnej úpravy, v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/2013 Z.z. v znení neskorších platných právnych predpisov, združujú do Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany, (ďalej len spoločenstvo alebo ULPPS) s právnou subjektivitou. Pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov spoluvlastníckych podielov, za účelom podrobnej úpravy práv a povinností členov spoločenstva, pôsobností orgánov spoločenstva, prijímajú sa tieto
S T A N O V Y

Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany.
Čl. I
1. Meno a sídlo spoločenstva
1) Meno spoločenstva: Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Jedľové Kostoľany,
2) Sídlo spoločenstva: Jedľové Kostoľany 635, okres Zlaté Moravce,
3) Identifikačné číslo IČO: 42368839 DIČ: 2024114136
4) Deň vzniku spoločenstva: 29.11.2013
5) Spoločenstvo je registrované na základe rozhodnutia pozemkového a lesného odboru okresného úradu v Nitre , Č.j.:OU-NR-PLO-2014/021895-2 zo dňa 30.06.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2014 Register pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou založené podľa ustanovenia zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
6) Spoločenstvo je založené na dobu neurčitú.
Čl. II
Účel, pôsobnosť a ciele spoločenstva
Spoločenstvo je založené za účelom spoločného hospodárenia s majetkom patriacim do Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany.
Cieľom spoločenstva je obnoviť reálny výkon vlastníckych a užívateľských práv bývalých členov Urbárskeho spoločenstva Jedľové Kostoľany a ich právnych nástupcov k predmetu ich vlastníctva a k majetku združenému podľa spoluvlastníckych podielov. Spoločenstvo vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky, a to v katastrálnom území Jedľové Kostoľany.
II. ČASŤ
PREDMET ČINNOSTI A MAJETOK SPOLOČENSTVA
Čl. III
Predmet činnosti spoločenstva
Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k nim. Spoločenstvo hospodári podľa zásad racionálneho využívania lesnej, poľnohospodárskej a ostatnej pôdy a majetku patriaceho spoločenstvu, ktoré nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a záujmami spoločenstva.
Spoločenstvo s cieľom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločne veci vykonáva:
a/ lesopestovateľskú činnosť,
b/ lesoochrannú činnosť,
c/ lesoťažobnú činnosť,
d/ obchodnú činnosť súvisiacu s hospodárením v lesoch,
e/ hospodársku spoluprácu s inými právnymi subjektami, resp. inú činnosť súvisiacu s majetkovou podstatou spoločenstva (prenájom),
f/ poľnohospodársku činnosť,

Čl. IV
Majetok spoločenstva
1. Majetok spoločenstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.
2. Spoločnú nehnuteľnosť, podľa registrácie spoločenstva Okresným úradom v Nitre, tvoria:
Katastrálne územie Jedľové Kostoľany
LV č. 110 Výmera v m2 – 1137 Zastavané plochy a nádvoria
LV č. 149 Výmera v m2 – 4624 Ostatné plochy
LV č. 434 Výmera v m2 – 14094 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 33427 Trvalé trávne porasty
LV č. 1259 Výmera v m2 – 12756 Ostatné plochy
LV č. 1369 Výmera v m2 – 498 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 178 Trvalé trávne porasty
LV č. 1376 Výmera v m2 – 1671 Zastavané plochy a nádvoria
LV č. 1455 Výmera v m2 – 9126 Lesné pozemky
LV č. 1456 Výmera v m2 – 16439 Trvalé trávne porasty
LV č. 1457 Výmera v m2 – 824 Trvalé trávne porasty

LV č. 1605
Parcely registra „C“
Výmera v m2 – 1547 Ostatné plochy
Výmera v m2 – 10507 Ostatné plochy
Výmera v m2 – 5914 Zastavané plochy a nádvoria
Výmera v m2 – 19127 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 703 Orná pôda
Výmera v m2 – 6740 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 2591 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 –35 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 2865 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 26177 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 1363 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 3868 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 967 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 10756 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 259 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 1899 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 7998 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 1966 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 42 Trvalé trávne porasty
Parcely registra „E“
Výmera v m2 – 49809 Orná pôda
Výmera v m2 – 2300 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 10693 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 12563 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 1505 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 457 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 1018 Orná pôda
Výmera v m2 –1985 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 1388 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 777 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 1144 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 588234 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 476 Orná pôda
Výmera v m2 – 681 Orná pôda
Výmera v m2 – 612 Orná pôda
Výmera v m2 – 4680 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 386 Trvalé trávne porasty

LV č. 1606 Výmera v m2 – 579 Ostatné plochy
LV č. 1607 Výmera v m2 – 2704 Trvalé trávne porasty
LV č. 1610 Výmera v m2 – 7853 Ostatné plochy Parcely registra „C“
LV č. 1611 Výmera v m2 – 2998 Ostatné plochy Parcely registra „C“
LV č. 1623
Parcely registra „C“
Výmera v m2 – 5021 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 14046 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 10661 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 1000 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 4240 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 1028 Ostatné plochy
Výmera v m2 – 65282 Lesné pozemky
LV č. 1624 Výmera v m2 – 35448 Lesné pozemky Parcely registra „C“
LV č. 1625
Parcely registra „C“
Výmera v m2 – 3377 Orná pôda
Parcely registra „E“
Výmera v m2 – 16544 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 77 Trvalé trávne porasty

LV č. 1626 Výmera v m2 – 295 Trvalé trávne porasty Parcely registra „C“
LV č. 1627 Výmera v m2 – 14860 Lesné pozemky Parcely registra „E“
LV č. 1628 Výmera v m2 – 2641 Orná pôda Parcely registra „E“
LV č. 2088
Parcely registra „E“
Výmera v m2 – 21130 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 4852 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 235236 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 180 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 841 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 63370 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 1491 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 –148 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 6 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 1175 Orná pôda
Výmera v m2 – 1025 Orná pôda
Výmera v m2 – 870 Orná pôda
Výmera v m2 – 265 Orná pôda
Výmera v m2 – 300 Orná pôda
Výmera v m2 – 400 Orná pôda
Výmera v m2 – 970 Orná pôda
Výmera v m2 – 6900 Trvalé trávne porasty
Výmera v m2 – 550 Orná pôda
Výmera v m2 – 675 Orná pôda
LV č. 2375 Výmera v m2 – 79 Zastavané plochy a nádvoria Parcely registra „E“
LV č. 2492 Výmera v m2 – 4285 Trvalé trávne porasty Parcely registra „E“
LV č. 2598 Výmera v m2 – 2140 Trvalé trávne porasty Parcely registra „E“
LV č. 2945
Parcely registra „C“
Výmera v m2 – 31674 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 4643 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 19256 Lesné pozemky
Výmera v m2 – 1789 Trvalé trávne porasty
LV č. 2946 Výmera v m2 – 892 Trvalé trávne porasty Parcely registra „C“
LV č. 1573 Výmera v m2 – 1008 Trvalé trávne porasty Parcely registra „E“
Majetok ULPPS celkom 1433610 m2.
Ďalším majetkom spoločenstva je:
1. nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok,
2. príspevky a iné majetkové príjmy spoločenstva
3. iné majetkové práva

Čl. V
Členstvo v spoločenstve
Podľa ust. Zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, jej rodné číslo, jej identifikačné číslo, veľkosť vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo počet vlastných podielov a deň zápisu do zoznamu. Do zoznamu členov spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva. Člen spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva. Výbor spoločenstva, ktorý je zodpovedný za vedenie zoznamu členov spoločenstva, umožní každému, ktorý osvedčí právny záujem, nahliadnuť do tohto zoznamu.
Členstvo v spoločenstve vzniká nadobudnutím vlastníckeho podielu prevodom, alebo prechodom vlastníctva a vstupe do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu. Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností.
Členstvo v spoločenstve zaniká prevodom vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti, smrťou člena spoločenstva alebo vyhlásením člena spoločenstva za mŕtveho. Členstvo v spoločenstve po zomrelom členovi spoločenstva nadobúda jeho dedič (§ 460 a nasl. Občianskeho zákonníka).
Člen spoločenstva, ktorý nadobudol členstvo v spoločenstve dedením je povinný spoločenstvu preukázať túto skutočnosť právnou listinou a výpisom listu vlastníctva, na ktorom je zapísaný ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti titulom dedenia.
V zmysle ust. zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení, ak niekto o sebe tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti, alebo má k nej iné právo, a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou, spoločenstvo ho odkáže na konanie pred súdom, ak svoje právo nepreukáže inak. Do skončenia konania pred súdom ten spoluvlastník, ktorý tvrdí o sebe že je spoluvlastníkom, nie je členom spoločenstva.
Podľa zákona o pozemkových spoločenstvách každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení spoločenstva do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva.
Vlastnícky podiel spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti predstavuje práva a povinnosti vlastníka podielu spoločnej nehnuteľnosti združenej do Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany.
Na práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia týchto Stanov a Občianskeho zákonníka.
Členmi spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti v zmysle čl. 4 týchto stanov. Členom spoločenstva je:
1. vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti (dodnes žijúci pôvodný majiteľ podielu urbárskeho spolku),
2. osoba, ktorá získala spoluvlastnícky podiel pôvodného majiteľa (pôvodných majiteľov) ako dedič,
3. oprávnená osoba, ktorej bol vydaný majetok, alebo majetkový podiel podľa osobitných právnych predpisov (npr. titulom reštitučného konania),
4. osoba, ktorá nadobudla spoluvlastnícky podiel prevodom spoluvlastníckeho podielu od člena spoločenstva V zmysle ust. zákona č.97/2013 Z. z. podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe, vlastníkov, ktorí si svoje práva k spoločnej nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov neuplatnili a ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané spravuje Slovenský pozemkový fond.

Čl. VI
Spoluvlastníctvo v spoločenstve a počty hlasov.
Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné. Podieloví spoluvlastníci združení v Urbárskom lesnom a pasienkovom pozemkovom spoločenstve Jedľové Kostoľany podľa §9 ods.4 zákona č.97/2013 Z. z . o pozemkových spoločenstvách v platnom znení, upravujú podmienky drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti tak, že právnym úkonom prevodu vlastníctva nemôžu vzniknúť vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2 000 m2 (slovom dvetisíc metrov štvorcových) ak to Zmluva o založení ULPPS alebo tieto stanovy neupravujú inak.
Podľa ust. zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení, pomer účasti spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na výkone práv a povinností vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho práva spoločnej nehnuteľnosti je vyjadrený súčtom alebo veľkosťou ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti, ak zákon neustanovuje inak.
Celkový počet hlasov, podľa registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou Pozemkového a lesného odboru okresného úradu v Nitre, Č.j.: OU-NR-PLO-2014/021895-2 ,je 1433610 (slovom: jedenmilión štyristotridsaťtritisícšesťstodesať).
Každý člen spoločenstva má toľko hlasov koľko mu pripadá podielov v spoločnej nehnuteľnosti.
Výpočet podielu člena spoločenstva na spoločných nehnuteľnostiach a stanovenie počtu jemu pripadajúcich hlasov:
– počet hlasov pripadajúcich na podiel člena spoločenstva spoločnej nehnuteľnosti slúžiacej pre stanovenie počtu hlasov sa vypočíta vždy smerom nahor zo zlomku, ktorý je zapísaný na všetkých listoch vlastníctva ULPPS v Jedľových Kostoľanoch vedených na katastrálnom úrade v Zlatých Moravciach.
Člen spoločenstva môže svoj vlastnícky podiel na spoločných nehnuteľnostiach previesť prevodom iba na iného člena spoločenstva. Pokiaľ člen spoločenstva chce previesť svoj podiel na spoločných nehnuteľnostiach inému subjektu , je povinný písomnou formou splniť si zákonnú ponukovú povinnosť voči spoluvlastníkom spoločných nehnuteľností., ktorí majú zákonné predkupné právo na kúpu takéhoto podielu (§ 140 Občianskeho zákonníka), s výnimkou ak ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117 Občianskeho zákonníka). Obsahom ponuky je stanovenie ceny za predaj vlastníckeho podielu na spoločných nehnuteľnostiach a spôsob zaplatenia ceny.
III. ČASŤ
ČLENOVIA SPOLOČENSTVA
Čl. VII
Práva a povinnosti členov spoločenstva

Na práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia týchto Stanov a Občianskeho zákonníka.
1. Člen spoločenstva má právo podieľať sa na riadení spoločenstva, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločenstva pri zániku spoločenstva. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločenstva si člen spoločenstva uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom člen spoločenstva musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Člen spoločenstva má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu a byť volený do orgánov spoločenstva.
2. Člen spoločenstva môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenie musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený platným splnomocnením. Iba v tom prípade ma zmocnenec hlasovacie právo.
3. Člen spoločenstva má právo na výplatu podielu zo zisku spoločenstva, a to vo výške ktorú určilo valné zhromaždenie. Ten, kto bez právneho dôvodu prijal akékoľvek plnenie od spoločenstva alebo jeho členov je povinný vrátiť toto plnenie bez zbytočného meškania tomu, od koho takéto plnenie prijal. Tým právo na náhradu škody nie je dotknuté.
4. Právo na vyplatenie podielu na zisku vzniká najskôr v tretí deň po tom, čo valné zhromaždenie spoločenstva rozhodlo o prerozdelení a výplate podielu na zisku.
5. Vlastníctvo podielu spoločnej nehnuteľnosti zakladá právo člena na riadení spoločenstva. Toto právo uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia na prípravu a konanie valného zhromaždenia.
6. Člen starší ako 18 rokov môže byť volený do orgánov spoločenstva.
7. Člen spoločenstva je povinný vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržiavať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.
8. Plnenie povinnosti väčšieho rozsahu, ako zodpovedá výške jeho podielu, môže spoluvlastník prevziať na seba iba dobrovoľne.
9. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojho podielu spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom.

IV. ČASŤ
ORGÁNY SPOLOČENSTVA
ČL. VIII
Orgány spoločenstva
Orgánmi spoločenstva sú:
a) zhromaždenie
b) výbor spoločenstva
c) dozorná rada
Čl. IX
Zhromaždenie
1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
1. schvaľovanie zmluvy o založení spoločenstva a o jej zmene a doplnkoch,
2. schvaľovanie stanov spoločenstva, ich zmien a doplnkov
3. voľba a odvolanie členov výboru spoločenstva,
4. voľba a odvolanie členov dozornej rady,
5. schválenie plánu hospodárenia a lesnej činnosti, schválenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky, vrátane schválenia konsolidovanej účtovnej závierky, ak je povinnosť ju zostaviť,
6. rozhodnutie o vykonaní overenia účtovnej závierky audítorom,
7. rozhodnutie o tvorbe fondov,
8. rozhodnutie o určení výšky výplaty podielov na zisku spoločenstva,
9. rozhodnutie o rozdelení zisku a prípadnej úhrade strát z hospodárenia spoločenstva,
10. rozhodovanie o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,
11. rozhodovanie o nadobudnutí účasti na podnikaní iných právnických osôb, resp. o účasti v združení,
12. rozhodovanie o uzatváraní zmlúv o tichom spoločenstve,
13. rozhodnutie o vykonaní iných kontrol, ktoré neboli vykonané dozornou radou, alebo ktorých výsledky boli spochybnené vznesením námietok členmi spoločenstva,
14. rozhodnutie o zrušení spoločenstva a o zmene právnej formy spoločenstva,
15. rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto Stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
16. Rozhoduje o iných záležitostiach, ktoré rokovaniu Vz predloží výbor ULPPS resp. dozorná rada z vlasnej iniciatívy, alebo na základe návrhu spolupodielnikov.
17. Rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti.
18. Rozhoduje o zrušení spoločenstva.
2. Zhromaždenie tvoria všetci spolupodielníci resp. ich splnomocnenci. Ak člen spoločenstva vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia splnomocnenca musí byť odovzdaná mandátovej komisii, ktorá toto splnomocnenie pripojí k zápisnici mandátovej komisie. Splnomocnenie platí len na jedno zhromaždenie, vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.
3. Zhromaždenie zvoláva výbor spoločenstva, ak je predseda výboru spoločenstva dlhodobo neprítomný (po dobu dlhšiu ako tridsať kalendárnych dní) tak jeho podpredseda, najmenej jedenkrát za rok, a to v lehote najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Termín konania valného zhromaždenia sa určuje spravidla na deň pracovného voľna.
4. Člen spoločenstva sa zúčastňuje rokovania zhromaždenia na vlastné náklady.
Čl. X
Organizačné zabezpečenie zhromaždenia
1. Priebeh rokovania zhromaždenia organizačne zabezpečuje výbor spoločenstva.
2. Zápis členov spoločenstva na zhromaždení do listiny prítomných členov spoločenstva (Prezenčná listina) organizačne zabezpečuje výbor spoločenstvo v súčinnosti dozornej rady.
Listina prítomných obsahuje:
• jej označenie názvom a sídlom spoločenstva a dátumom konania zhromaždenia,
• priezvisko, meno, titul, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby, alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je členom spoločenstva, prípadne splnomocnenca podpis člena alebo splnomocnenca .
• počet hlasov člena spoločenstva.
Správnosť listiny prítomných členov spoločenstva, vrátane splnomocnencov členov spoločenstva, potvrdzujú svojimi podpismi na listine prítomných členov spoločenstva predseda zhromaždenia, predseda mandátovej komisie a zapisovateľ. Ak spoločenstvo odmietne vykonať zápis niektorej osoby do listiny prítomných členov spoločenstva, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodom odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice o konaní zhromaždenia.
3. Výbor spoločenstva súčasne so zoznamom členov spoločenstva (formulár prezenčnej listiny) zabezpečí pre každého člena spoločenstva hlasovací lístok, na ktorom je uvedený dátum a miesto konania zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov. Tieto lístky nesmú byť prepisované ani nijak inak opravované.
4. Do zvolenia predsedu zhromaždenia, poverí výbor spoločenstva jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon alebo tieto Stanovy neustanovujú inak. Ak táto osoba nie je na zhromaždení prítomná, môže zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z členov spoločenstva. Po voľbe predsedu zhromaždenia sa volia: zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutatorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých výborom spoločenstva. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, výbor spoločenstva zmení kandidátov podľa návrhu členov spoločenstva. V prípade potreby môže dať výbor spoločenstva hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
5. Zápisnica z rokovania zhromaždenia musí obsahovať:
• meno a sídlo spoločenstva,
• miesto, dátum a čas konania zhromaždenia,
• označenie či ide o riadne ,mimoriadne, alebo čiastkové zhromaždenie s programom rokovania,
• meno predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutkárov,
• mená prítomných členov spoločenstva, ich splnomocnencov (postačí odkaz na prezenčnú listinu), pričom ich splnomocnenia musia tvoriť prílohu prezenčnej listiny a zápisnice,
• obsah prípadného protestu člena spoločenstva, člena výboru spoločenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a vyhlásenia predložené zhromaždeniu na prerokovanie zhromaždením, listina prítomných spoločníkov a splnomocnenia splnomocnencov udelené splnomocniteľmi (členmi spoločenstva).
6. Výbor spoločenstva zabezpečí vyhotovenie zápisnice o rokovaní zhromaždenia do 7 (slovom: sedem) dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia zápisnice.
7. Ak sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje vyhotovenie notárskej zápisnice, výbor spoločenstva je povinný zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 4 tohto článku s notárskou zápisnicou.
8. Každý člen spoločenstva môže požiadať výbor spoločenstva o nahliadnutie do zápisnice zhromaždenia a výbor je povinný ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti.
9. Zápisnice o rokovaní zhromaždenia spolu s oznámením o konaní rokovania zhromaždenia alebo s pozvánkou na zhromaždenie a prezenčnú listinu spoločenstvo uschováva po celý čas jeho trvania. Za archiváciu je zodpovedný predseda výboru spoločenstva spolu s ostatnými členmi výboru. Pri zániku spoločenstva bez právneho nástupcu tieto výbor spoločenstva, alebo osoba zabezpečujúca likvidáciu spoločenstva, odovzdá príslušnému štátnemu archívu na archiváciu v súlade s platnou úpravou o archívnictve.
Čl. XI
Rozhodovanie zhromaždenia
1. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva vrátane fondu . Ak právny predpis alebo tieto Stanovy neurčujú inak.
2. Zhromaždenie rozhoduje o veciach uvedených v čl. IX ods. 1 bod 1, 2, 10, 11, 12, 14, 17, 18 nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva v ostatných prípadoch hlasuje nadpolovičnou väčšinou hlasou členov spoločenstva, ktorých podiely nespravuje,a s ktorými nenakladá fond.
3. Počet hlasov každého člena spoločenstva je určený vlastníckym podielom na spoločnej nehnuteľnosti, ktorá je spoluvlastníctvom členov spoločenstva (čl. IV až VI týchto Stanov).
4. Zhromaždenie rozhoduje schválením uznesenia na základe hlasovania, ktoré sa uskutoční na výzvu predsedu zhromaždenia.
5. Po oboznámení sa s výsledkami mandátovej komisie, za podmienky, že zhromaždenie je uznášania schopné, predseda zhromaždenia musí dať schváliť program rokovania zhromaždenia. Pred samotným úkonom schvaľovania programu rokovania zhromaždenia, predseda zhromaždenia je povinný vyzvať prítomných členov spoločenstva k tomu, aby sa vyjadrili k návrhu programu rokovania a aby predniesli prípadné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania. Ak je podaných viac návrhov, zhromaždenie rozhoduje o poradí, v ktorom budú do programu rokovania zaradené a o ktorých bodoch navrhnutého programu rokovania sa bude hlasovať.
6. Po platnom schválení programu rokovania zhromaždenia predseda zhromaždenia postupuje vo vedení zhromaždenia na základe zhromaždením schváleného programu rokovania.
7. Hlasovanie o záležitostiach týkajúcich sa schvaľovania jednotlivých bodov programu a uznesení sa uskutoční formou zdvihnutia hlasovacieho lístka.
8. Hlasovanie pre voľby výboru a dozornej rady sa uskutoční formou odovzdania hlasovacieho lístka, na ktorom je hlasujúcou osobou a vopred určeným spôsobom vyznačené rozhodnutie hlasujúceho.
9. Pri voľbe člena výboru a voľbe DR platný hlasovací lístok je ten na ktorom je označených max. 9 členov výboru a 5 členovia DR. Inak označený volebný lístok sa považuje za neplatný.
10. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi a zapisovateľovi zhromaždenia. Predseda zhromaždenia po každom hlasovaní vyhlási uznesenie a výsledok hlasovania.
11. O každom zasadnutí zhromaždenia musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje predseda zhromaždenia, zapisovateľ a overovatelia zápisnice. Zápisnica musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v čl. X bod 5 týchto Stanov.
Čl. XII
Výbor spoločenstva
1. Výbor spoločenstva riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Výbor spoločenstva rozhoduje o všetkých náležitostiach spoločenstva, pokiaľ nie sú právnym predpisom alebo týmito Stanovami vyhradené do kompetencie zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Členov výboru spoločenstva volí zhromaždenie na dobu 5 (slovom: päť) rokov. Resp. odvoláva. Opätovná voľba je možná.
3. Výbor spoločenstva má 9 (slovom: deväť) členov
4. Výbor spoločenstva z okruhu svojich členov volí na prvom zasadnutí po zhromaždení predsedu, podpredsedu, tajomníka a pokladníka.
5. Ich kompetencie a náplň činnosti stanoví výbor spoločenstva.
6. Konať menom spoločenstva sú oprávnení štatutárni zástupcovia spoločenstva, ktorými sú predseda a podpredseda spoločenstva. Za spoločenstvo a výbor spoločenstva konajú vždy spoločne.Počas neprítomnosti predsedu koná jeho podpredseda vždy spoločne s tajomníkom, alebo pokladníkom poprípade s iným členom výboru.
7. Výkon funkcie člena výboru spoločenstva je nezastupiteľný.
8. Výbor spoločenstva, okrem iných povinností pre spoločenstvo a jednotlivých členov spoločenstva vyplývajúcich z právnych predpisov a týchto Stanov, v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito Stanovami vykonáva a zabezpečuje najmä:
• vykonáva vedenie spoločenstva a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
• vykonáva uznesenia zhromaždenia,
• uzatvára zmluvu o výkone činnosti s odborným lesným hospodárom, po jeho predchádzajúcom prerokovaní a schválení dozornou radou,
• uzatvára zmluvy o prenájme pozemkov a iné nájomné zmluvy.
• Zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, ostatných dokladov spoločenstva, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutím zhromaždenia,
• zabezpečuje kontakt s členmi spoločenstva, zabezpečuje plnenie svojich povinností vyplývajúcich z osobitného zákona v súvislosti so zoznamom členov spoločenstva,
• predkladá zhromaždeniu na schválenie, najmä:
a. návrh plánu hospodárenia a lesnej činnosti,
b. výročnú správu a správu o stave majetku spoločenstva
c. riadnu, mimoriadnu účtovnú závierku,
d. návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
e. návrh určenia výšky výplaty podielov na zisku,
f. návrh na tvorbu fondov návrh na zmenu Stanov a smerníc spoločenstva,
g. návrh na zrušenie spoločenstva a zmenu jeho právnej formy,
h. iné návrhy na základe vlastných podnetov, podnetov dozornej rady resp. spolupodielníkov
i. vykonáva zamestnávateľské práva
j. pripravuje zoznam kandidátov pre voľby nového výboru a dozornej rady ULPPS pre nadchádzajúce obdobie
9. Členovia výboru spoločenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť zodpovedne v súlade so záujmami spoločenstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradením tretím osobám by mohlo spoločenstvu spôsobiť škodu, alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov spoločenstva alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločenstva. Na náhradu škody členov výboru spoločenstva, ktorú spôsobili porušením svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak ide o pracovnoprávny vzťah k spoločenstvu vzťahujú sa ustanovenia Zákonníka práce.
10. Rozhodnutie výboru spoločenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov výboru spoločenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú aj elektronické a telefaxové prejavy. Návrh uznesenia predkladá v písomnej forme (e-mail, fax, list) členom výboru spoločenstva jeho predseda, ak je predseda dlhodobo neprítomný alebo ak riešenie danej veci neznesie odklad a predseda je neprítomný tak jeho podpredseda, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Ak sa člen výboru spoločenstva nevyjadrí v určenej lehote, platí že s návrhom súhlasí. Z rokovania výboru spoločenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
1. označenie spoločenstva, miesto, dátum a čas rokovania,
2. mená prítomných členov a ostatných osôb zúčastnených na zasadnutí výboru spoločenstva,
3. všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí formou uznesenia, ktoré musí byť označené poradovým číslom a kalendárnym rokom,
4. zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov výboru spoločenstva v čase od predchádzajúceho rokovania výboru spoločenstva
5. Ak sa člen výboru spoločenstva vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, kooptuje výbor do troch mesiacov náhradných členov z radov členov ULPPS do nasledujúceho zhromaždenia. Zhromaždenie kooptovaných členov potvrdí alebo zvolí iných.
6. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení z funkcie výboru spoločenstva. Ak sa vzdá funkcie na zasadnutí zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
7. Zasadnutie výboru spoločenstva zvoláva a vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda spoločenstva. V pozvánke na zasadnutie výboru spoločenstva musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania výboru spoločenstva. Rokovania výboru spoločenstva sa zúčastňuje predseda dozornej rady s hlasom poradným.
8. Výbor spoločenstva je uznášania schopný, ak sa pracovného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie výboru spoločenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru spoločenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru spoločenstva.
11. Členovia výboru majú nárok na odmenu, ktorej výšku odsúhlasí na príslušný kalendárny rok zhromaždenie, pre všetkých členov výboru hodinovou sadzbou, 3,32 € pričom ich výplata je realizovaná mesačne, podľa skutočne odpracovaných hodín odsúhlasených predsedom.

Čl. XIII
Dozorná rada
1. Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. V prípade zistenia závažného porušenia povinnosti členmi výboru spoločenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločenstva, dozorná rada je povinná zvolať mimoriadne zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. IX. bod 5.
2. Dozorná rada má 5 (slovom: piatich) členov. Členov dozornej rady volí zhromaždenie na dobu 5 (slovom: päť) rokov. Opätovná voľba je možná.
3. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom výboru spoločenstva, ekonómom spoločenstva alebo osobou oprávnenou konať v mene výboru spoločenstva alebo v mene spoločenstva.
4. Dozorná rada si na svojom prvom zasadnutí po zvolení zhromaždením spomedzi zvolených členov zvolí svojho predsedu, a to spôsobom, ktorý si dohodne na zasadnutí pre účely voľby predsedu.
5. Člen dozornej rady sa môže vzdať funkcie mimo zasadnutia zhromaždenia alebo na zasadnutí zhromaždenia. Ak sa vzdá funkcie mimo zasadnutia zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné dňom doručenia odstúpenia z funkcie dozornej rade. Ak sa vzdá funkcie na zasadnutí zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
6. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, ak počet zhromaždením volených členov dozornej rady klesol pod troch, kooptuje dozorná rada do troch mesiacov náhradných členov z radov členov ULPPS do nasledujúceho zhromaždenia. Zhromaždenie kooptovaných členov potvrdí alebo zvolí iných.
7. Dozornú radu zvoláva jej predseda spravidla jedenkrát za kalendárny štvrťrok. Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov dozornej rady, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú aj elektronické a telefaxové prejavy bez zbytočného odkladu. Návrh uznesenia predkladá v písomnej forme (e-mail, fax, list) členom dozornej rady jej predseda, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Ak sa člen dozornej rady nevyjadrí v určitej lehote, platí že s návrhom nesúhlasí. V tom prípade sa má za to, že uznesenie nie je prijaté.
8. Dozorná rada je uznášania schopná, ak sa pracovného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. O priebehu a výsledku rokovania dozornej rady sa musí vyhotoviť zápisnica.
9. Zápisnicu o priebehu a výsledku rokovania dozornej rady podpisujú prítomní členovia dozornej rady.
10. V zápisnici, okrem povinných údajov, ktorými sú:
• označenie dozornej rady, dátum, miesto a čas rokovania,
• mená prítomných členov dozornej rady a ostatných zúčastnených osôb,uvedú sa aj stanoviská tých členov dozornej rady, ktorí neprispeli svojim hlasovaním za prijaté uznesenie. Zápisnica obsahuje všetky zásadné skutočnosti o rokovaní, vrátane výsledkov hlasovania . Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov dozornej rady v čase od jej predchádzajúceho zasadnutia.
11. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločenstva a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, všetkých spisov, záznamov a zoznamov týkajúcich sa spoločenstva a zisťovať reálny a vykazovaný stav spoločenstva. Pritom kontroluje a zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä :
1. plnenia úloh uložených zhromaždením výboru spoločenstva,
2. dodržiavania Stanov spoločenstva a právnych predpisov v činnosti spoločenstva,
3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločenstva, účtovníctva, dokladov, účtov a finančnej disciplíny, stavu majetku spoločenstva, jeho záväzkov a pohľadávok.
12. Dozorná rada preveruje správnosť riadnej prípadne mimoriadnej účtovnej závierky a návrhy na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá správu alebo svoje vyjadrenie zhromaždeniu na schválenie.
V. ČASŤ
SPRÁVA MAJETKU SPOLOČENSTVA A ZMENA STANOV SPOLOČENSTVA
Čl. XIV
Správa majetku spoločenstva

1. Výbor spoločenstva na čele s predsedom v spolupráci s podpredsedom, odborným lesným hospodárom a tajomníkom zodpovedá za riadnu správu majetku spoločenstva v zmysle príslušných zákonov a uznesení Zhromaždenia. Ich dodržiavanie kontroluje dozorná rada na čele s predsedom, ktorá za svojej činnosti skladá účty len zhromaždeniu.
2. Zodpovednosť za jednotlivé činnosti členov výboru prípadne ostatných zamestnancov spoločenstva je stanovená v povinnostiach jednotlivých členov výboru a v pracovných náplniach ostatných zamestnancov.
3. Výbor je povinný hospodáriť podľa plánu hospodárenia a lesnej činnosti schválených Zhromaždením pre príslušné ročné obdobie.

Čl. XV
Zmena a doplnenie Stanov
1. O každej zmene a doplnení Stanov rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov spoločenstva. Výbor spoločenstva je povinný po každej zmene Stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov a zodpovedá za úplnosť a správnosť zhromaždením schválených Stanov.
2. Úplné znenie Stanov vrátane navrhovaných doplnkov a zmien je dostupné k nahliadnutiu každému členovi spoločenstva v sídle spoločenstva.
3. Ak sa doplnením alebo zmenou Stanov menia skutočnosti zapísané v príslušnom registri, je výbor spoločenstva povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do registra, v ktorom je spoločenstvo zapísané.
VI. ČASŤ
HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVA
Čl. XVI
Účtovné obdobie a účtovníctvo
1. Účtovným obdobím spoločenstva je kalendárny rok začínajúcim sa 1. januárom a končiaci sa 31. decembrom.
2. Výbor spoločenstva zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie a ostatných dokladov spoločenstva, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutím zhromaždenia .
Čl. XVII
Účtovná závierka
1. Spoločenstvo vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá výbor spoločenstva, ktorý zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom, ak to vyžaduje právny predpis alebo je to určené týmito Stanovami
2. Spoločenstvo vytvára sústavu informácií predpísanými právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným právnymi predpismi.
Čl. XVIII
Tvorba a použitie rezervného fondu
1. Spoločenstvo je povinné vytvárať rezervný fond ak to určuje právny predpis alebo tieto Stanovy.
2. Rezervný fond spoločenstva slúži na krytie strát, alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločenstva. Tento fond spoločenstvo vytvára v rozsahu a za podmienok určených všeobecne platným predpisom s týmito Stanovami.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje zhromaždenie na návrh výboru spoločenstva.
Čl. XIX
Rozdeľovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia
1. Spoločenstvo z výsledku hospodárenia prednostne uhrádza dane v rozsahu a podľa druhu v zmysle platnej právnej úpravy.
2. Po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu, ak spoločenstvo je povinné vytvárať tento fond.
3. O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhoduje zhromaždenie na návrh výboru a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločenstva.
Podiely jednotlivým spolupodielníkom sú zásadne vyplácané vo finančných čiastkach v priamej závislosti na veľkosti majetkového podielu.
Nevyplatené podiely z dôvodu nevysporiadania spoluvlastníctva v zmysle Zmluvy o založení spoločenstva sa uložia na dobu 3 rokov od schváleného termínu pre vyplatenie podielov na účet cudzích prostriedkov. Po uplynutí tejto doby budú použité na rozvoj spoločenstva na základe rozhodnutia zhromaždenia.
Čl. XX
Vytváranie ďalších fondov
Spoločenstvo môže vytvárať na návrh výboru v súlade s právnymi predpismi, týmito Stanovami a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou a zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho výsledku hospodárenia. Spôsob, druh a výška príspevku stanovené výborom podliehajú schváleniu zhromaždením.
VII. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl.XXI
Výbor spoločenstva je povinný do 60 dní od zápisu do registra pozemkovych spoločenstiev uzatvoriť nájomnú zmluvu o nájme podielov spoločnej nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom.
Čl. XXII
Zrušenie a zánik spoločenstva
1. Spoločenstvo sa zrušuje, ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stáva jeden člen spoločenstva,
2. premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo,
3. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
4. vyhlásením vysporiadania konkurzu,
5. rozhodnutím zhromaždenia.
6. Ak o zrušení spoločenstva rozhoduje zhromaždenie, pre zrušenie a zánik spoločenstva sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov spoločenstva a súčasne musí byť rozhodnuté o likvidácii majetku tvoriacom spoluvlastníctvo členov spoločenstva.
Čl. XXIII
Vzťahy vo vnútri spoločenstva
1. Vznik, právne pomery a zánik spoločenstva, ako aj vzťahy vo vnútri spoločenstva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov, zdravotného poistenia zamestnancov spoločenstva, sa riadi príslušnými právnymi predpismi.
2. Prípadné spory medzi členmi spoločenstva a orgánmi spoločenstva a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi členmi spoločenstva súvisiace s ich účasťou v spoločenstve treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.
3. Tam, kde sa v týchto Stanovách uvádza „člen spoločenstva“ sa vzťahuje aj na funkcionárov spoločenstva.
4. Tam, kde sa uvádza „spoločenstvo“ alebo „urbárske spoločenstvo“, myslí sa tým Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Jedľové Kostoľany

VIII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXIV
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ niektoré ustanovenie týchto Stanov sa stane neplatným alebo sporným, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniu týchto Stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa rozhodnutia dozornej rady a zhromaždenia.
2. Postup podľa bodu 1) sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito Stanovami upravené.
3. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením.

V Nitre dňa 29.11.2013
Tieto Stanovy boli schválené valným zhromaždením konaným dňa 29.11.2013 z celkového počtu hlasov členov spoločenstva 1433610 počtom hlasov 109495.