Úvod

P O Z V Á N K A

Predseda Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany :

týmto zvoláva

valné zhromaždenie Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany

na deň 25. November 2018 o 15.00 hod.
v kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch

Program valného zhromaždenia:

1. Prezentácia a otvorenie.
2. Predstavenie a schválenie programu.
3. Schválenie komisií a overovateľov zápisnice.
4. Zhodnotenie činnosti za rok 2018
5. Správa dozornej rady
6. Plán činnosti na rok 2019.
7. Rôzne.
8. Návrh na uznesenie
9. Záver.

Predseda ULPPS
Ing. Milan DOBIAŠ, PhD.